لوله های فلکسی بل

ISOAFS-ALU.F PLUS

قابلیت: تحمل دما تا 250 درجه سانتیگراد - تحمل فشار تا 3000 پاسکال - سرعت مجاز هوا تا 30متر برثانیه

ISOAFS VINYL

قابلیت: تحمل دما تا 70 درجه سانتیگراد - تحمل فشار تا 1500پاسکال - سرعت مجاز هوا تا 20متر برثانیه

ISOAFS-POLY

قابلیت: تحمل دما تا 120 درجه سانتیگراد - تحمل فشار تا 3000پاسکال - سرعت مجاز هوا تا 30متر برثانیه

SONOAFS NW.PE

قابلیت: تحمل دما تا 90 درجه سانتیگراد - تحمل فشار تا 1500 پاسکال - سرعت مجاز هوا تا 20متر بر ثانیه

ALUAFS.70 UL

قابلیت: تحمل دما تا 150 درجه سانتیگراد - تحمل فشار تا 3000پاسکال - سرعت مجاز هوا تا 30متر برثانیه

ALUAFS.F

قابلیت: تحمل دما تا 250 درجه سانتیگراد - تحمل فشار تا 3000 پاسکال - سرعت مجاز هوا تا 30متر برثانیه

SONOAFS-ALU ECOSOFT

قابلیت: تحمل دما تا 250 درجه سانتیگراد - تحمل فشار تا 3000 پاسکال - سرعت مجاز هوا تا 30متر برثانیه

SONOAFS-ALUU.F GREEN

قابلیت: تحمل دما تا 150 درجه سانتیگراد - تحمل فشار تا 3000 پاسکال - سرعت مجاز هوا تا 30متر برثانیه- ضد حریق

ALUAFS F HYGIENE

قابلیت: تحمل دما تا 150 درجه سانتیگراد - تحمل فشار تا 3000 پاسکال - سرعت مجاز هوا تا 30متر برثانیه

ISOAFS ALU HYGIENE

قابلیت: تحمل دما تا 150 درجه سانتیگراد- تحمل فشار تا 3000 پاسکال - سرعت مجاز هوا تا 30متر برثانیه

COMBIAFS

قابلیت: این نوع از لوله های فلکسی بل دارای سه لایه آلومینیوم دولایه پلی استر ویک لایه pvc می باشد.

PVCAFS M1

قابلیت: تحمل دما تا 70 درجه سانتیگراد - تحمل فشار تا 3000 پاسکال - سرعت مجاز هوا تا 30 متر برثانیه

VINYLAFS

قابلیت: تحمل دما تا 70 درجه سانتیگراد - تحمل فشار تا 1500پاسکال - سرعت مجاز هوا تا 20متر برثانیه

ACOUSTIC SEMIAFS

قابلیت: تحمل دما تا 250 درجه سانتیگراد - تحمل فشار تا 2000 پاسکال - سرعت مجاز هوا تا 25متر برثانیه

SEMIAFS

قابلیت: تحمل دما تا 250 درجه سانتگراد- تحمل فشار تا 2000 پاسکال - سرعت مجاز هوا تا 25متر برثانیه

تماس بگیرید