دمپر هدایت کننده جریان

دمپر هوابر

دمپر هوابر برای انشعاب گرفتن از کانالهای انتقال هوا راه های مختلفی نظیر Take Off گرفتن وجود دارد، اما در مکانهایی که محدودیت فضا وجود دارد برای اتصال دریچه ها به کانالهای انتقال هوا استفاده از اسپلیت دمپر راهی آسان و منطقی می باشد که امکان کنترل دبی هوای خروجی را به راحتی میسر می سازد.

اسپلیت دمپر پره ایرفویلی

اسپلیت دمپر برای تقسیم دبی هوا در مقاطع Take Off در مسیر کانال نصب می گردد که امکان کنترل دستی دبی و یا قطع اختیاری جریان در یکی از انشعابها را فراهم می آورد.

ترنینگ ون

در دبی بالای جریان هوا در کانال های انتقال هوا در بعضی مقاطع خاص مانند زانوها ،تبدیل مقاطع وS ها بدلیل جلوگیری از اختلاط هوا وافت شدید ونیز بوجود آمدن یک جریان سیال آرام درداخل کانال پره های تغییر مسیر هوا که از آنها به عنوان ترنینگ ون یاد می شوداستفاده می گردد.

تماس بگیرید