گواهینامه ها

گواهینامه ها

از آنجا که موسسه فنی شاهرخی ، نهادی دانش محور می باشد همواره سعی در همراه ساختن دانش اصولی با تولیدات خود داشته است. در این راستا همکاری با انجمن های مختلف، موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و محققین و دانشجویان از افتخارات این موسسه می باشد.

تماس بگیرید