کوره هوای گرم

بــه منظــور تســت المــان هــا و تجهیــزات ســاختمانی ، در محــل آزمایشــگاه موسســه فنــی شــاهرخی یــک کــوره هــوای گــرم بــا توانایــی ایجــاد دمــا و فشــار مــورد نیــاز بــر طبــق اســتاندارد ISO834 طراحــی و ســاخته شــد.

تجهیزات اندازه گیری

بــرای انــدازه گیــری دمــای داخــل کــوره در حیــن انجــام تســت، از 6 ترموکوپــل نصــب شــده در بخــش هــای مختلــف کــوره اســتفاده مــی شــود. بخـش آتـش آزمایشـگاه موسسـه فنـی جدیدتریـن و بـه روز تریــن واحــد تســت دمپرهــای آتــش و دود در ایــران اســت. از ایــن بخــش بــرای تعییــن رده بنــدی مقاومــت در برابــر آتــش تجهیــزات ســاختمانی مــورد اســتفاده در سیســتم تهویــه مطبــوع بــر طبــق اســتانداردهای ملــی و بیـن المللـی اسـتفاده مـی شـود. علـاوه برایـن مـی تـوان از ایـن واحـد بـرای بررسـی عملکـرد تجهیـزات خـاص در برابـر آتـش ، خـارج از الزامـات اسـتانداردها نیـز اسـتفاده کـرد. تجهیــزات موجــود در بخــش آتــش بــا قابلیــت انعطــاف پذیـری بالا در کنتـرل دمـا و ابعـاد مـواد مـورد تسـت ایـن امـکان را مـی دهنـد تـا علـاوه بـر انجـام تسـتهای تخصصـی مربـوط بـه صنعـت تهویـه مطبـوع بتـوان بـا دانشـگاه هـا، مراکـز تحقیقاتـی، مراکـز آتـش نشـانی و سـایر صنایـع نیـز همـکاری داشـته باشـیم. کـوره هـوای گـرم دارای 5 دیـواره ثابــت و یــک بخــش بــا قابلیــت جابجایــی و بــاز شــدن اسـت و بـه همیـن دلیـل از انعطـاف پذیـری بالایی بـرای تســت تجهیــزات مختلــف برخــوردار اســت. بــرای بررســی شــرایط کــوره و تجهیــز در حــال تســت، کل فراینــد توســط سیســتم PLC کنتــرل و مونیتــور مــی شــود.

تماس بگیرید