کالیبراسیون ترمینال های VAV

کالیبراسیون VAV BOX

از آنجایــی کــه کلیــه ترمینــال هــای حجــم هــوای متغیــر (VAV BOX )از پیتــوت هــای میانگیــن گیــری بــرای انــدازه گیــری نــرخ جریــان هــوای عبــوری اســتفاده میکننــد بنابرایــن تمامــی ایــن محصــوالت قبــل از تحویــل بــه مشــتری بایــد در یــک بانــد تســت اســتاندارد کالیبــره شــوند.

مراحل کالیبراسیون

در فرآینـد کالیبراسـیون ترمینـال هـای VAV ،ابتـدا بایـد مقـدار نـرخ جریــان عبــوری از ترمینــال توســط دبــی ســنج هــای دقیــق انــدازه گیــری شــود ســپس ضرایــب کالیبراســیون محاســبه شــده بــا اسـتفاده از نـرم افزارهـای اختصاصـی هـر یـک از تولیـد کننـدگان، در اکچواتورهــای VAV وارد مــی شــود. ضرایــب کالیبراســیون متناسـب بـا ابعـاد ترمینـال هـای VAV بـا یکدیگـر متفـاوت اسـت، بنابرایــن کلیــه باکــس هایــی کــه دارای ابعــاد متفاوتــی هســتند ، حتــی اگــر نــوع اکچواتــور آنهــا یکســان باشــد نیــز بایــد بصــورت جداگانــه کالیبــره شــوند.

تفاوت کالیبراسیون و تنظیم مقادیر عملکرد VAV

همــان طــور کــه قبــلا اشــاره شــد کالیبراســون ترمینــال هــای VAV بـرای اصـاح اختـاف بیـن مقادیـر واقعـی نـرخ جریـان هـوای عبوری و مقادیر اندازه گیری شـده توسـط ترمینال ، قبل از کالیبره شـدن، اسـت. از آنجایـی کـه ترمینـال هـای VAV در محـدوده هـای خـاص نـرخ جریـان ، متناسـب بـا مقادیـر محاسـبه شـده نـرخ حـرارت هـر فضــا توســط مهندســین طــراح ، فعالیــت مــی کننــد بنابرایــن ایــن مقادیـر بایـد توسـط نـرم افـزار در داخـل اکچواتورهـا تنظیـم شـوند. باتوجـه بـه مـوارد ذکـر شـده ، کالیبراسـیون ترمینـال هـای VAV بـا تنظیـم مقادیـر عملکـرد متفـاوت بـوده و تنهـا تولیدکننـدگان بـه بخـش کالیبراسـیون دسترسـی دارنـد.

تماس بگیرید