ویدئوها

شبیه سازی عملکرد دمپر و دریچه ضد انفجار

تست دمپر ضد انفجار

مؤسسه فنی شاهرخی، بنیانگذار دریچه سازی نوین

مجموعه آزمایشگاه های مؤسسه فنی شاهرخی

نو سازی هویت تجاری مؤسسه فنی شاهرخی

تماس بگیرید