نشتی دمپر

نشتی دمپر

تمامـی دمپرهـای سیسـتم HVAC از قبیـل کنترلـی، بـک درفـت، ضـد آتــش، ضــد دود، و ترکیبــی دود و آتــش در عملکــرد نهایــی سیســتم هــوا تاثیــر دارنــد. بــا توجــه بــه اهمیــت ســاخت ســاختمانهای بــا صرفـه جویـی انـرژی بالا، رده بنـدی دمپرهـا از نظـر میـزان نشـتی ، بســیار مهــم اســت.
اساســا نشــتی دمپرهــا از دو نقطــه اتفــاق مــی افتــد: بیــن پــره و بدنـه، ناحیـه ای کـه اصطلاحـا ”jamb ”گفتـه مـی شـود و نشـتی بیـن پـره هـا. بنابرایـن ، دمپرهـای بـا نشـتی کـم معمـوال بـا السـتیک هـای هوابنــد بــر روی پــره هــا و محــدوده پــره بدنــه تولیــد میشــوند. نـوع السـتیک هـای هوابنـدی مـی تواننـد تاثیـرات زیـادی بـر میـزان هوابنـدی داشـته باشـند.

نشتی تابعی از اختلاف فشار

مقــدار نشــتی هــوا نبایــد بــه عنــوان تابعــی از درصــد جریــان هــوا در نظـر گرفتـه شـود. درصـد نشـتی در یـک نـرخ جریـان مشـخص چنـدان قابـل اسـتفاده نیسـت. همـان طـور کـه بیـان شـد، تولیدکننــدگان دمپــر محصــوالت خــود را بــر مبنــای اســتاندارد D-500 AMCA بـا عنـوان » روشهـای آزمایشـگاهی بـرای تسـت دمپر جهـت رده بنـدی« تسـت مـی کننـد. ایـن اسـتاندارد یـک منبـع معتبـر بــرای تســت عملکــرد دمپــر هاســت. آزمایشــگاه هــای معتبــر زیــادی در دنیـا وجـود دارنـد کـه مـی تواننـد دمپرهـا را بـر اسـاس اسـتاندارد D-500 AMCA تسـت کننـد.

رده بندی نشتی بر مبنای استاندارد UL

اســتاندارد Damper Smoke,UL555S ، اســتاندارد تســت عملکــرد دمپرهـای دود بـرای اسـتفاده در سیسـتم هـای کنترل دود اسـت. این اســتاندارد کالس نشــتی دمپرهــای دود و دمپرهــای ترکیبــی دود و آتـش ) ایـن دمپرهـا بایـد الزامات هـر دو اسـتاندارد UL555 و UL555S را بــراورده کننــد( را ارایــه مــی دهــد. چــارت 2 نشــان دهنــده کالس نشـتی در اسـتاندارد UL555S مـی باشـد. شـباهت کالس بنـدی در دو اسـتاندارد 511 AMCA و UL555S قابـل مشـاهده اسـت. کالس بنـدی نشــتی در ایــن دو اســتاندارد کامــا مشــابه هــم اســت بجــز در مــورد کالس نشــتی 1A ، کــه در UL555S تعریــف نمــی شــود و همچنیــن مقــدار فشــار نشــتی در ایــن اســتاندارد از 4 اینــچ آب شــروع مــی شــود. اطالعــات کالس بنــدی نشــتی بــه خریــدار، پیمانــکار و مالــک سـاختمان کمـک مـی کنـد تـا دمپـر مناسـب را انتخـاب کننـد.

تماس بگیرید