شبیه سازی موج انفجار

باند تست شبیه سازی موج انفجار

در تســت دمپر/دریچــه ضــد انفجــار دو جنبــه مهــم در مــورد ایــن محصـوالت مـورد بررسـی و ارزیابـی قـرار مـی گیـرد: میـزان مقاومـت دمپــر در برابــر مــوج فشــاری و همچنیــن میــزان کاهــش ضربــه و فشــار ناشــی از انفجــار بـه منظـور جلوگیـری از آسـیب دیـدن تجهیـزات و انسـان هـا ناشـی از عبـور مـوج فشـار دمپرهـا حداکثـر فشـار عبـوری از بایـد محـدود شـود. مقـدار فشـار حداکثـر بـرای حفاظـت ازتجهیزات سیسـتم های تهویـه مطبـوع از قبیـل فیلترهـا، کانـال هـا ، پلنیـوم هـا و فـن هـای نزدیـک بـه دمپر/دریچـه و همچنیـن جلوگیـری از آسـیب انسـان هـا
، 20Kpa اســت. عــاوه بــر ایــن، ضروریســت کــه در شــرایط واقعــی انــرژی ناشــی از عبــور مــوج انفجــار محــدود شــود بنابرایــن بایــد بــا روشــهای موثــری ایــن انــرژی کاهــش یابــد. بنابرایــن انــدازه گیــری مقــدار انــرژی و ضربــه فشــار عبــوری بســیار مهــم اســت. بــه ایــن منظـور از یـک مخـزن ضربـه در پاییـن دسـت دمپـر / دریچـه در بانـد شـبیه سـازی اسـتفاده مـی شـود.
دمپرهــا بــه روش tube shock و تحــت اســتاندادرهای  11-2912 F ASTM ، ASTM 04-F1642 و 2003-TS01 GSA تســت شــده انــد. تســت نشــتی بــر مبنــای اســتاندارد 500 AMCA انجــام مــی گیــرد. دمپرهــا بایــد براســاس دســتورالعمل ارائــه شــده توســط تولیدکننــده نصــب شــوند.
دمپر/دریچـه هـا ضـد انفجـار تولیـد موسسـه فنـی شـاهرخی بطـور کامـل الزامـات )D G 2 II Ex (ATEX بـرای تجهیـزات مـورد اسـتفاده در محیـط هـای خطرنـاک را بـراورده مـی کنـد.

تست عملکرد

روش مــورد اســتفاده جهــت تســت عملکــرد دمپر/دریچــه هــای ضــد انفجــار در آزمایشــگاه ایرودینامیــک موسســه فنــی شــاهرخی براســاس اســتاندارد D-AMCA500 بــا عنــوان ” روش هــای آزمایشــگاهی تســت دمپرهــا جهــت رده بنــدی” مــی باشــد. ایــن روش مطابـق بـا اسـتانداردهای DW144، BS1886 و UL555S نیـز مــی باشــد.

تماس بگیرید