22 اسفند, 1396

روش های کنترل پایانه VAV

روش های کنترل پایانه VAV

به منظور کنترل دمای یک فضا نیاز است که تغییرات بار گرمایشی و سرمایشی به نوعی جبران شود. مقدار بارهای گرمایشی و سرمایشی در یک ساختمان متغیر بوده و از عوامل متعددی تاثیر می پذیرد. این عوامل شامل تغییرات آب و هوایی، فصلی، زمانهای شبانه روز، داخلی یا خارجی بودن فضا در ساختمان، جهت گیری جغرافیایی فضا وهمچنین عوامل تاثیر گذار دیگری از قبیل حضور افراد، تجهیزات مکانیکی، روشنایی، کامپیوترها و غیره می باشد.

 شکل شماتیک نحوه عملکرد یک پایانه VAV

شکل شماتیک نحوه عملکرد یک پایانه VAV

در یک سیستم تهویه برای جبران تغییرات بار، هوا با دما و مقدار مشخصی وارد فضا می شود. از آنجاییکه بارهای گرمایشی و سرمایشی یک فضا همواره در حال نوسان است، بنابراین به منظور جبران این نوسانات و پایدار نگه داشتن شرایط فضا، سیستم تهویه باید واکنشی متناسب با این تغییرات از خود نشان دهد. تغییر دما و مقدار هوای ورودی به فضا و یا ترکیبی از تغییر دما و مقدار هوا بصورت کنترل شده در پاسخ به تغییر بار فضا، می تواند باعث حفظ شرایط مورد نظر شود.
از آنجایی که سیستم های تهویه مرکزی ممکن است بر اساس بیشترین نیاز مربوط تمامی فضاها یک ساختمان طراحی شده باشد، پایانه های VAV با کنترل حجم و یا دمای هوای ورودی به هر فضا، کمک بسیار زیادی به کاهش مصرف انرژی در ساختمان می کند. البته ضریب پراکندگی (یا احتمال همزمانی بیشنه بار فضا ها) اجازه کاهش ظرفیت سیستم تهویه مرکزی را می دهد و نیازی نیست که ظرفیت سیستم بر اساس بیشترین نیاز ممکن که احتمال وقوع آن بسیار کم است محاسبه شود. پایانه های VAV به ما امکان می دهد که متناسب با نوع کاربری سیستم، حجم هوا و یا دمای هوای ورودی به اتاق را بر اساس بازخورد گرفته شده از شرایط اتاق، تغییر دهیم. پایانه های حجم متغیر هوا VAV ، متناسب با نوع عملکرد کنترلی آنها به دو نوع وابسته به فشار و مستقل از فشار تقسیم بندی می شوند.

کنترل وابسته به فشار

اگر با تغییر فشار در ورودی یک پایانه، نرخ هوای عبوری از آن تغییر کند، به اصلاح به آن سیستم وابسته به فشار نامیده می شود. نرخ جریان هم به فشار ورودی و هم به موقعیت دمپر پایانه بستگی دارد. یک پایانه وابسته به فشار، شامل یک دمپر و یک عملگر دمپر است که مستقیما از طریق ترموستات موجود در اتاق کنترل می شود. عملگر دمپر تنها با دمای اتاق عمل کرده و موقعیت دمپر را تنظیم می کند. از آنجاییکه در پایانه های وابسته به فشار مقدار جریان هوا بر اساس فشار ورودی پایانه تغییر می کند، ممکن است تا زمانی که ترموستات به کمک عملگر موقعیت جدید دمپر را تعیین کند دمای اتاق دچار نوسان شود. همچنین جریان هوای اضافی ممکن است منجر به ایجاد صدای بیشتر از حد مجاز فضا شود.

شکل شماتیک پایانه وابسته به فشار

شکل شماتیک پایانه وابسته به فشار

نمودار لگاریتمی نشان داده شده در شکل زیر عملکرد یک پایانه وابسته به فشار را نسبت به تغییرات فشار هوا در کانال به ازای موقعیت های مختلف دمپر نشان می دهد. خط 1a-1b نشان دهنده یکی از موقعیت های دمپر است. زمانیکه فشار کانال افزایش می یابد، نرخ جریان عبوری از روی دمپر متناسب با جذر افت فشار در طول پایانه تغییر می کند. خطوط 2a-2b و 3a-3b موقعیت های دیگر دمپر را تا رسیدن به نقطه ماکزیمم باز بودن دمپر، یعنی خط 4a-4bنشان می دهند. بنابراین در پایانه های وابسته به فشار، با تغییر فشار استاتیک طرفین پایانه جریان هوای ورودی به اتاق و به تبع آن دمای اتاق تغییر کرده و ترموستات به منظور کنترل دمای اتاق ناگزیر به تغییر موقعیت دمپر به وسیله عملگر می باشد. بنابراین، دقت کنترل در این نوع پایانه ها در مقایسه با پایانه های مستقل از فشار ضعیف تر است. پایانه های وابسته به فشار برای کاربردهایی که استقلال از فشار و محدودیت های جریان هوا در پایانه مدنظر نباشد، مناسب هستند. بطور مثال، برای سیستمی که حجم هوای ثابتی برای فضا فراهم می کند و فشار استاتیک پایین دست آن توسط یک سیستم دیگر کنترل می شود و یا در سیستمی دارای فن مرکزی با حجم هوای ثابت و دمپرهای کنارگذر (که به تغییرات فشار استاتیک واکنش نشان داده و هوای اضافی بطور مستقیم توسط مدارهای کوتاه به هواساز بر می گردد) می توان از این نوع پایانه استفاده کرد.

نمودار لگاریتمی افت فشار به ازای نرخ جریان هوا برای حالت های مختلف دمپر در پایانه های VAV وابسته به فشار

نمودار لگاریتمی افت فشار به ازای نرخ جریان هوا برای حالت های مختلف دمپر در پایانه های VAV وابسته به فشار

کنترل مستقل از فشار

اگر با تغییر فشار در ورودی یک پایانه، نرخ هوای عبوری از آن ثابت باشد، آن سیستم مستقل از فشار نامیده می شود. کنترل پایانه مستقل از فشار با بکارگیری یک سنسور جریان و کنترل کننده جریان در پایانه حاصل می شود. کنترلر پایانه با استفاده از میزان جریان هوای ورودی به پایانه همچنین بازخورد دریافتی از ترموستات نصب شده در فضا، موقعیت دمپر را به گونه ای تنظیم می کند تا میزان هوای عبوری از پایانه ثابت بماند. مقدار هوای عبوری می تواند بین دو مقدار حداقل و حداکثر تعیین شده در فرایند کالیبراسیون متغیر باشد.

شکل شماتیک پایانه مستقل از فشار

شکل شماتیک پایانه مستقل از فشار

نمودار لگاریتمی نشان داده شده در شکل زیر مشخصات و تنظیمات جریان در یک پایانه مستقل از فشار را نشان می دهد. خطوط عمودی 1a-1b و همچنین 3a-3b به ترتیب نماینده حداقل و حداکثر مقدار جریان کالیبره شده و ثبت شده در کنترل کننده جریان می باشد. خط 2a-2b نیز نشان دهنده یک مقدار جریان میانی بر اساس نیاز ترموستات فضا می باشد. دمپر مقدار جریان عبوری را بدون توجه به اختلاف فشار دو طرف پایانه در طرفین خطوط عمودی ثابت نگه می دارد. میزان جریان تنها بر اساس نیاز ترموستات تغییر می کند. محل تقاطع خطوط عمودی و خط مورب 1a-3a حداقل فشار استاتیک مورد نیاز پایانه به ازای مقدار جریان مشخص را نشان می دهد.

نمودار لگاریتمی افت فشار به ازای نرخ جریان هوا برای حالت های مختلف دمپر در پایانه های VAV مستقل از فشار

نمودار لگاریتمی افت فشار به ازای نرخ جریان هوا برای حالت های مختلف دمپر در پایانه های VAV مستقل از فشار

عملکرد مستقل از فشار پایانه، توزیع مناسب جریان هوا در داخل فضا را تضمین می کند و به طراح این اطمینان را می دهد که محدودیت های حداقلی و حداکثری طراحی حفظ شده است. محدودیت های حداقل و حداکثر جریان هوا برای حفظ توزیع مناسب هوا بسیار مهم هستند که دو مورد از فواید آن عبارتند از:

 • محدود کردن حداکثر میزان هوای ورودی به فضا، از سرمایش بیش از حد و همچنین ایجاد صدای زیاد جلوگیری می کند.
 • حفظ حداقل میزان جریان هوای عبوری از پایانه، تهویه مناسب فضا را تضمین می کند.

 

انواع منطق های کنترلی

کنترل تناسبی(P). در این نوع کنترل، سیگنال خروجی با سیگنال ورودی (که اغلب به عنوان سیگنال خطا شناخته می شود) متناسب است. تغییر قابل توجه در سیگنال ورودی، بطور مثال افزایش ناگهانی فشار استاتیک، منجر به تغییر میزان نرخ جریان خواند شده توسط سنسور جریان می شود. این تغییر باعث ایجاد خطای قابل ملاحظه بین این مقدار جدید و نرخ جریانی که برای کنترلر تنظیم شده است، می شود. این مسئله باعث ایجاد تغییر بزرگ در موقعیت دمپر (سیگنال خروجی) برای جبران افزایش استاتیک می شود. میزان بزرگی سیگنال خروجی بستگی به یک پارامتر کنترلر با عنوان “بهره” دارد. بسته به بزرگی و یا کوچکی مقدار بهره کنترلر، این نوع کنترل می تواند منجر به ایجاد overshoot و یا undershoot شود. یکی دیگر از ضعفهای کنترل تناسبی این است که به سیگنال خطای بزرگی نیاز دارد تا یک سیگنال خروجی تولید کند. این محدودیت در کنترل تناسبی همواره نسبت به مقدار مطلوب، اندکی خطا خواهد داشت. این خطا، خطای افست نامیده می شود. کنترلر های پنوماتیکی بطور معمول از کنترل تناسبی استفاده می کنند.
کنترل تناسبی–انتگرالی (PI). این روش کنترلی برای بهبود روش کنترلی تناسبی استفاده می شود و در آن کنترل تناسبی با کنترل انتگرالی وابسته به زمان ترکیب شده است. اختلاف اصلی بین این دو روش کنترلی در نحوه واکنش کنترلر در زمان می باشد. در روش کنترلی تناسبی ، کنترلر در یک خروجی ثابت که همواره نسبت به مقدار مطلوب دارای افست است باقی می ماند. کنترل انتگرالی با اندازه گیری زمان افست ، مقدار افست را حذف و مقدار سیگنال خروجی دیگری بر پایه زمان تولید می کند. مثال زیر این مسئله را با جزئیات بیشتری بیان می کند.
بطور مثال اگر یک کنترلر پایانه VAV بنا باشد که دمای اتاق در 70 درجه فارنهایت حفظ کند و از طرفی بار حرارتی افزوده شده با فضا باعث افزایش دما به 72 درجه فارنهایت شود و مسئله منجر به فرمان افزایش میزان سرمایش ورودی به فضا می شود. حال اگر فرض کنیم که هر 2 درجه فارنهایت اختلاف دما، به اندازه cfm300 به مقدار جریان cfm500 در حال حاضر سیستم اضافه شود، بنابراین میزان دبی نهایی به cfm 800 می رسد. برای رسیدن به این مقدار دبی جدید، موقعیت دمپر باید تغییر کند. در نمودار کنترلی تناسبی دمپر بیشتر از ادازه مرد نیاز برای دبی cfm800 باز می شود (overshoot) و سپس مقدار اختلاف جدید را اندازه گیری می کند و سپس سیگنال خروجی را برای رسیدن به مقدار مطلوب یعنی cfm800، تغییر می دهد. در این مرحله دمپر در موقیعتی قرار میگیرد که میزان جریان عبری به کمتر از cfm800 می رسد(undershoots). در نمودار کنترل تناسبی-انتگرالی overshoot و undershoot به دفعات اتفاق می افتد، اما در هر مرحله موقعیت دمپر در فواصل کمتری تغییر می کند تا میزان خطای افست به صفر برسد.

نحوه عملکرد کنترلر PI

نحوه عملکرد کنترلر PI

کنترل تناسبی–انتگرالی–مشتقی (PID). این روش کنترل علاوه بر دارا بودن مشخصات دو روش انتگرالی و تناسبی یک سطح سوم کنترلی به نام روش کنترلی مشتقی را نیز دارد. روش کنترلی مشتقی با اندازه گیری نرخ تغییر سیگنال خطا با زمان، نحوه تغییر آن را پیش بینی می کند. از روش کنترلی PID برای افزایش سرعت و دقت کنترل مورد استفاده می شود. همانطور که در شکل ملاحضله می شود، کنترل PID سیستم سریعتر و در طی مراحل کمتری به شرایط تعادل می رسد.

نحوه عملکرد کنترلر PID

نحوه عملکرد کنترلر PID

انواع کنترل ها و کنترلرها

کنترل های مختلف VAV می توانند شامل یک و یا چند المان کنترلی زیر باشند که در زیر به آنها اشاره شده است:

سنسور جریان . این سنسور سرعت جریان هوای اولیه در ورودی را اندازه گیری کرده و سیگنال متناسب با سرعت جریان هوای اولیه را به منظور تنظیم موقعیت دمپر به کنترلر می فرستد. این سیکل کنترلی اساس عملکرد سیستم های مستقل از فشار است.
ترموستات اتاقی و یا سنسور دما . ترموستات اتاقی دمای اتاق را اندازه گیری کرده و با توجه به نقطه عملکردتنظیم شده، با ارسال سیگنال به کنترلر موقعیت دمپر را تنظیم می کند. سیستم های کنترلی دیجیتالی از سنسور دما استفاده می کنند و هر گونه تغییر در نقطه عملکرد توسط کنترلرهای دیجیتالی روی نرخ جریان هوا اعمال می گردد.
کنترلر جریان . این تجهیز به صورت مغز اصلی کنترل عمل کرده و با توجه به سیگنال دریافتی از سنسور جریان و سنسور دما آنها را پردازش کرده دستور لازم را به عملگر دمپر می فرستد.
عملگر دمپر . این ابزار به منظور تغییر و یا ثابت نگه داشتن میزان جریان هوای عبوری از کنترلر برای باز ویا بستن دمپر دستور می گیرد.

انواع سیستم های کنترلی

سیستم های الکتریکی ( وابسته به فشار). کنترل های الکتریکی با توان 24VAC تامین شده توسط یک ترانسفورمر موجود در قسمت کنترل پایانه کار می کند. این نوع سیستم های کنترلی هیچگونه سنسور سرعت و یا هیچگونه کنترلری ندارد و نمی توانند نوسانات فشار کانال را کنترل کنند.

شکل شماتیک یک کنترل الکتریکی

شکل شماتیک یک کنترل الکتریکی

سیستم های پنوماتیکی (مستقل از فشار). این نوع سیستم های کنترلی به کمک هوای فشرده 20-25psi که توسط یک سیستم مرکزی فراهم می شود، عمل می کند. ترموستات دمای اتاق را اندازه گیری کرده و در صورت تغییر دما با توجه به نقطه عملکردی مشخص شده به کمک کنترلر فشار هوای عملگر را تغییر داده و باعث حرکت دمپر و قرار گرفتن آن در موقعیت جدید می شود. در حالت سرمایش در صورت افزایش دمای اتاق عملگر دمپر را باز کرده و در حالت گرمایش با افت دمای اتاق عملگر برعکس عمل کرده و دمپر را تا حدودی می بندد.

شکل شماتیک کنترل پنوماتیک (PI)

شکل شماتیک کنترل پنوماتیک (PI)

 

کنترل های الکترونیکی آنالوگ معمولاً با یک ترنسفورماتور 24 VAC که در داخل کنترل پایانه قرار دارد تغذیه می شوند. کنترل الکترونیکی دارای یک سنسور سرعت (یا یک ترمیستور سیم داغ یا سنسور چند نقطه ای پنوماتیکی همراه با یک مبدل الکترونیکی) و یک کنترلر الکترونیکی سرعت است و از یک تابع کنترلی تناسبی بهره می برند. ترموستات الکترونیکی از یکی از چهار نوع؛ سرمایش، گرمایش، سرمایش با بازگرمایش یا سرمایش-گرمایش انتخاب می شود. یک بازگرمایش سه مرحله ای (دو مرحله برای پایانه فن دار) یا رله تغییر اتوماتیک گرمایش-سرمایش را می توان در داخل بخش کنترلی پایانه قرار داد. کنترل های الکترونیکی آنالوگ تغییرات فشار در کانال را جبران می کنند.

 

شکل شماتیک کنترل الکترنیکی آنالوگ

شکل شماتیک کنترل الکترنیکی آنالوگ

سیستم های کنترل دیجیتال مستقیم (DDC) ( مستقل از فشار). این میکرو-پروسسور مبتنی بر کنترل های الکترونیکی بوده و با یک ترانسفورمر با توان 24VAC که معمولاً در داخل بخش کنترل پایانه قرار دارد، تغذیه می شود. سیگنال جریان حاصل از یک سنسور سرعت پنوماتیکی یا الکترونیکی و همچنین سنسور دمای اتاق در میکرو کامپیوترهای کنترلی به پالسهای دیجیتال تبدیل می شود. این برنامه برای رسیدن به دقت بالای عملیاتی معمولاً شامل یک الگوریتم کنترلی تناسبی-انتگرالی-مشتقی (PID) است. این نوع کنترلرها نه تنها دارای قابلیت تنظیم مجدد و همچنین دارای توابع کنترل حجم هستند، بلکه می توان آنها را برای کار در حالت محلی یا کنترل از راه دور نیز تنظیم نمود، علاوه بر این می توان فرایند کنترل را در یک کامپیوتر مرکزی اجرا نمود. کنترلر های دیجیتال مستقیم تغییرات فشار کانال را جبران می کنند.

شکل شماتیک یک کنترل دیجیتال

شکل شماتیک یک کنترل دیجیتال

نمای کلی از کنترل های دیجیتال

یک کنترلر دیجیتال مستقیم از یک کامپیوتر دیجیتال برای پیاده سازی الگوریتم های کنترل روی یک یا چند حلقه کنترل استفاده می کند. سخت افزار رابط اجازه می دهد تا سیگنالهای ورودی حاصل از دستگاه های مختلف توسط کامپیوتر دیجیتال پردازش شوند. نرم افزار کنترل، موقعیت مورد نیاز دستگاه های خروجی، از قبیل شیر و دمپر عملگر و استارتر فن را محاسبه می کند. سپس دستگاه های خروجی از طریق سخت افزار رابط به وضعیت محاسبه شده حرکت می کنند.
اصول اساسی کنترل دما در سیستم های تهویه مطبوع به خوبی شناخته شده و قابل پیاده سازی می باشد. این استراتژی های کنترلی با استفاده از ابزار کنترلی الکترونیکی آنالوگ، الکتریکی، پنوماتیکی اجرا می شوند. در عصر کامپیوتر، تکنولوژی میکروپروسسور در کاربردهای خاصی همچون کنترل HVAC در دسترس هستند. کنترلرهای مبتنی بر میکروپروسسور علاوه بر مقرون به صرفه بودن، نمایانگر هنر توان محاسباتی برای کنترل پایانه های VAV، واحدهای هواساز، پکیج یوینت های گرمایش و سرمایش و همه تجهیزات HVAC است. در این کنترلرها بجای استفاده از کنترلهای مرسوم پنوماتیکی یا الکترونیکی آنالوگ، از کنترل های دیجیتال مستقیم استفاده می کنند. یک کنترلر دیجیتال مستقیم سیگنال های ورودی از سنسورها را دریافت کرده و با پردازش این داده های دیجیتال، عمل کنترلی مناسب را از طریق خروجی های باینری on-off یا ولتاژهای خروجی آنالوگ تولید می کند.
مزایای کنترلر دیجیتال مستقیم. بعضی از روش¬هاي کنترلی از قبیل تنظیم مجدد نقطه عملکرد فشار تغذیه برای هواساز یا فن¬های مرکزی و تنظیم مجدد نقطه عملکرد دما برای کویل¬های مرکزی به بازخردهای ارسالی از فضای مورد وابسته هستند. این روش¬های کنترلی می¬توانند باعث صرفه¬جویی زیادی در مصرف انرژی شوند. این نوع کنترلرها علاوه بر قابلیت تنظیم مجدد، دارای توابع کنترل حجم هستند و همچنین می توان آنها را برای کار در حالت محلی یا کنترل از راه دور نیز تنظیم نمود و یا فرایند کنترل را در یک کامپیوتر مرکزی اجرا نمود. کنترل های کنترلر دیجیتال مستقیم تغییرات فشار کانال را جبران می کنند. استفاده از کنترلر¬های دیجیتال مستقیم دارای مزیت¬هایی است که برای مهندسین ارزشمند است, امروزه تقریبا 100% کنترلرهای مورد استفاده از نوع دیجیتال مستقیم هستند.
مزیتهای کنترلرهای دیجیتال مستقیم بغیر از صرفه جویی انرژی عبارتند از:

 • مشکلات کنترلی فضا از راه دور و قابل تشخیص بوده و می تواند توسط مهندسین و تکنسینها رفع شود.
 • حذف سیستم هوای فشرده و تبع هزینه های تعمیر و نگهداری آن.
 • کنترل دقیق دمای هوای فضا.
 • قابلیت محدود کردن نقاط عملکرد ترموستات در نرم افزار برای جلوگیری از تغییر آن توسط افراد غیر مجاز.
 • کاهش فرکانس کالیبراسیون.
 • قابلیت هماهنگی با سنسورهای حضور افراد، سوئیچ¬های پنجره ای و سنسورهای Co2
 • امکان ملاحظه عملکرد و یا تنظیم کنترلر از طریق کامپیوتر توسط ساکنان.با توجه به صرفه جویی در مصرف انرژی و سایر مزایا در استفاده از کنترلرهای دیجیتال مستقیم، توصیه میشود که درساختمان های جدید از این نوع کنترلر استفاده شود. در ساختمانهای موجود نیز می توان با ارتقا سیستم مرکز ی, از این نوع کنترلر¬ها در فضا¬ها استفاده نمود.
  عکس العمل کنترلرهای پنوماتیکی سرعت به تغییرات شرایط اتاق (عمل مستقیم/معکوس)
  در کنترلرهای عمل-مستقیم، هرگونه افزایش در فشار خروجی ترموستات موجب افزایش تنظیم جریان هوای کنترلر می شود. در کنترلر های عمل-معکوس، با افزایش فشار خروجی ترموستات تنظیم جریان هوای خروجی کنترلر کاهش می یابد. دمپر برای حفظ تنظیمات کنترلر در هنگام تغییرات فشار داخل کانال، باز و یا بسته خواهد شد.

  عکس العمل کنترلر سرعت نسبت به تغییرات دمای اتاق

  عکس العمل کنترلر سرعت نسبت به تغییرات دمای اتاق

  تعامل ترموستات و کنترلر پنوماتیکی

  در سیستم هایی که وظیفه انتقال هوای سرد به فضا را برعهده دارند، وقتی که یک ترموستات عمل-مستقیم، سیگنالی به یک کنترلر عمل-مستقیم ارسال می کند، با افزایش دمای اتاق میزان حجم هوای ورودی به فضا افزایش خواهد یافت. در یک ترموستات عمل-معکوس همراه با یک کنترلر عمل-معکوس نیز همین شرایط اتفاق می افتد. در سیستمی که یک ترموستات عمل-مستقیم به همراه یک کنترلر عمل-معکوس و یا یک ترموستات عمل-معکوس به همراه یک کنترلر عمل-مستقیم بکار گرفته شده است، هنگامی که دمای هوای اتاق افزایش یابد جریان هوای ورودی به فضا کاهش خواهد یافت. در سیستم های هوای گرم این فرایند برعکس خواهد بود

  تعامل ترموستات و کنترلر

  تعامل ترموستات و کنترلر

  تعامل عملگر دمپر و کنترلر پنوماتیکی

  کنترلر ها و عملگرها برای کنترل دمای فضا، هماهنگ با یکدیگر عمل می کنند. کنترلر های DANO و RANC رایج ترین نوع کنترلرهای پنوماتیکی هستند. البته هنگامی که از کویل الکتریکی برای گرمایش استفاده می شود، استفاده از RANO متداول تر است. NO یا “باز در حالت نرمال” بهترین وضعیت دمپر در مناطق با هوای گرم است، چون اگر عملگر دمپر به هر دلیلی خراب شود، دمپر در حالت باز مانده و اجازه عبور های سرد را به فضا می دهد و RA کویل گرمایش را خاموش می کند.

  نحوه عملکرد یک کنترلر پنوماتیکی سرعت

  نقطه تنظیم شده ترموستات که همان دمای دلخواه فضا می باشد، نقطه ایده ال عملکرد سیستم است. هنگامی که خروجی ترموستات برابر با نقطه تنظیم شده باشد، سیستم در تعادل است. اکثر ترموستات های پنوماتیکی در کارخانه در فشار 9 psi کالیبره می شوند. نقطه کنترل کنترلر در واقع مقدار نرخ جریانی است که در هر لحظه براساس سیگنال ارسالی از ترموستات تنظیم می شود و به عنوان مقدار تعادل واقعی برای متغیر تحت کنترل محسوب می شود. افست در واقع اختلاف بین نقطه تنظیم و مقدار واقعی نقطه کنترل در هر لحظه از زمان است. برای جبران تغییرات فشار کانال و همچنین حفظ نرخ جریان ثابت، دمپر می تواند در هر زاویه ای قرار گیرد.
  به محدوده ای از مقادیر متغییر تحت کنترل، که متناسب است با نقطه حداقل و حداکثر نرخ جریان تنظیم شده در کنترلر، گستره تنظیم گقته می شود. این محدوده بر روی کنترلر قابل تنظیم است. نقطه تنظیم ترمستات (بطور مثال 9 psi) نقطه ای بین نرخ جریان حداقل و حداکثر تنظیم شده در کنترلر است، که متناسب با تغییرات بار فضا می باشد. فشار خروجی ترموستات متناظر با حداقل و حداکثر میزان جریان، به ترتیب نقطه شروع و نقطه پایان نامیده می شود. ممکن است ترموستات برای کنترل یک یونیت جانبی دیگر، مانند تنظیم تدریجی فشار یک شیر تناسبی در یک کویل آب گرم، نیز بکار گرفته شود.

  نحوه عملکرد ترموستات

  نحوه عملکرد ترموستات

دانشنامه ,

پاسخ دادن

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تماس بگیرید