علامت استاندارد اجباری

موسسه فنی شاهرخی به عنوان اولین و تنها شرکت دارند نشان استاندارد اجباری دریچه های هوا، اولین واحدی است که موفق به دریافت این نشان در کشور گردیده است.

مسیری دشوار که سرآغاز آن سالها پیش و در درخواست این موسسه از موسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برای کسب این نشان می باشد. در آن تاریخ و از آنجا که استاندارد بومی برای کالیبراسیون و تست ترمینالهای هوا در کشور تدوین نگردیده بود، تلاشهای موسسه فنی شاهرخی به جایی نرسید و سر انجام در سال 1380 ، موسسه ملی استاندارد از این موسسه دعوت کرد تا رسما در کمیته تدوین استادارد بومی برای دریچه ها و ترمینالهای هوا شرکت نماید. پس از جلسات متعدد و طی 2 سال حضور مستمر کارشناسان این موسسه در جلسات کمیته استاندارد، سرانجام این استاندارد در سال 1384 تدوین گردید و نام این موسسه و کارشناسان وقت آن ، در ابتدای استاندارد به عنوان کمیته تدوین عنوان گردید. سپس اقدامات گسترده برای ساخت اتاق تست دریچه ها در کارخانه این موسسه آغاز گردید و اولین آزمایشگاه کالیبراسیون در سال 1385 با همکاری دانشگاه امیرکبیر تاسیس گردید.
از آنجا که در آن زمان کارخانه این موسسه در شهرک صنعتی سعید آباد جاجرود واقع بود و به علت کمبود فضا، فضای اختصاص یافته به اتاق تست طول مناسب را برای انجام تست طول پرتاب دریچه های هوا نداشت، درخواستی از طرف این موسسه برای تایید آزمایشگاه همکار به اداره استاندارد استان تهران ارسال نگردید. چرا که تلاش ما همواره بر استفاده عملی و نه ابزاری از علم در تولید بوده هست و آزمایشگاه آیرودینامیک آن روز جوابگوی نیاز صنعت و تولید نبود. لذا پس از یک سال و با انتقال به فضای جدید تولید در شهرک صنعتی عباس آباد و اختصاص سالنی با متراژ 300 متر مربع به آزمایشگاه تست، آزمایشگاه آیرودینامیک موسسه فنی شاهرخی رسما در سال 1386 تاسیس گردیده و در سال 1387 به تایید اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران رسید و از آن تاریخ تا امروز همکار و مورد تایید این نهاد بوده است.
از آن تاریخ نیز موسسه فنی با تلاش مستمر در راه دریافت نشان ملی استاندارد کیفیت دریچه های هوا کوشید و با طی مراحل گوناگون، سرانجام در تاریخ 1390/12/16 موفق به دریافت پروانه کاربرد نشان ملی استاندارد اجباری دریچه های هوا برای اولین بار در ایران گردید.

تماس بگیرید