تست طول پرتاب و افت فشار

 تست طول پرتاب و افت فشار

پارامترهــای مختلفــی بــر عملکــرد ترمینــال هــای توزیــع و کنتــرل هــوا موثــر هســتند و بــرای انــدازه گیــری ایــن فاکتورهــا بایــد طبــق اســتانداردهای ملــی و بیــن المللــی در آزمایشــگاه هــای مجهــز بــه تجهیــزات انــدازه گیــری نــرخ جریــان و فشــار دقیــق در آزمایشــگاه ، ســرعت موسســه فنــی شــاهرخی از کانــال هــای ســاخته شــده بــر و اســتانداردهای 7695 و7693 مبنای اســتاندارد های ملی بــرای انــدازه گیــری ایــن 5221 و5219 بیــن المللــی ایــزو پارامترهــا اســتفاده مــی شــود .

( Throw ) طول پرتاب

طــول پرتــاب فاصلــه اي هوايــي اســت از ، بــر طبــق تعريــف مركــز ســطح خروجــي هــوا .زمانيكــه در مــورد طــول پرتــاب بايــد بــه ســرعت خاصــي از هــوا ارجــاع ، صحبــت مــي كنيــم دهيــم كــه اصطلاحــا بــه آن ســرعت ترمينــال گفتــه مــي شــود .اغلــب طــول پرتــاب بــه ســرعتهاي ترمينــال fpm150 50 و100 ارجــاع داده مــي شــود .ايــن ســرعتها بصــورت T50 وT100 ،T150  نمايــش داده مــي شــود .طــول پرتــاب  اصــولا تابعــي از حجــم هــواي خروجــي از دريچــه و ميــزان القــا هــواي خروجــي بســتگي دارد و بــا كاهــش نــرخ جريــان هــوا از خروجــي و يــا افزايــش نــرخ القــا، كاهــش مــي يابــد .

( Pressure Drop ) افت فشار

هــر نــوع دريچــه هــوا زمانيكــه هــوا از داخــل ان عبــور مــي كنــد باعــث ايجــاد افــت فشــار مــي شــود .بزرگــي انــدازه و هندســه دريچــه ، ميــزان افــت فشــار بــه مــدل انــدازه گيــري  بســيار وابســته اســت و برحســب (in.w.g) مــی شــود .افــت فشــار متناســب بــا افزايــش جريــان هــوا افزايــش می يابــد .افــت فشــار دريچــه هــوا بايــد در هنــگام محاســبه فشــار سيســتم و انتخــاب فــن تغذيــه در نظــر گرفتــه شــود.

تماس بگیرید