آزمایشگاه آیرودینامیک

آزمایشــگاه ایرودینامیــک موسســه فنــی شــاهرخی بــا بیــش از 10 ســال ســابقه همــکاری بــا اداره کل اســتاندارد اســتان تهــران بــه عنــوان آزمایشــگاه همــکار بــر اســاس اســتاندارد هــای ملــی 7693 و 7695 در زمینــه توزيــع هــوا، هدايــت و پخـش هـوا، دارنـده گواهینامـه اسـتاندارد 17025 از مرکـز ملـی تاییـد صالحیـت ایــران – NACI و همچنیــن ســال هــا فعالیــت در زمینــه کالیبراســیون BOX VAV، افتخـار دارد بـه اطلاع مهندسـان عزیـز برسـاند کـه بـه لطـف حمایـت و در راسـتای افزایـش اعتمـاد شـما عزیـزان بـه محصـولات تولیـدی ایـن مجموعـه، بخـش هـای جدیــدی بــه بخــش آزمایشــگاه اضافــه شــده اســت. در طــی ســالها خدمــت بــه صنعـت تهویـه مطبـوع کشـور و تولیـد محصـولات بـا کیفیتـی همچـون دمپرهـای آتـش و دود و صداگیرهـای صنعتـی ، بـرآن شـدیم تـا بـا مجهـز کـردن ایـن شـرکت بــه بخــش هــای تســت آتــش بــا طراحــی و ســاخت کــوره هــوای گــرم 1200 درجــه ســانتیگراد و تســت محصـولات تولیــدی بــر مبنــای اســتانداردهای بیــن المللــی و ملـی اطمینـان دوچندانـی را بـه طراحـان سیسـتم هـای اطفـاء حریـق بدهیـم. بخـش تسـت آکوسـتیک نیـز از دیگـر بخـش هایـی اسـت کـه توانسـتیم بـه لطـف خـدا و تـلاش مهندسـان جـوان و مجـرب طراحـی و اجـرا نماییـم. یکـی دیگـر از بخـش هـای آزمایشـگاه ایرودینامیـک بانـد تسـت شـبیه سـازی مـوج انفجـار اسـت تـا علاوه بـر اطمینـان از عملکـرد درسـت دریچـه و دمپرهـای ضـد انفجـار بـه عنـوان جدیدتریـن محصـولات موسســه فنــی شــاهرخی، نیــاز صنایــع پتروشــیمی و نیروگاهــی را بــه دریافــت تاییدیــه از مراکــز معتبــر مرتفــع نماییــم.
بــا توجــه بــه توانمنــدی هــا و حضــور مهندســان مجــرب در ایــن مجموعــه ، دســت مهندســان و متخصصــان صنعــت کشــور را بــرای هرگونــه همــکاری بــه گرمــی میفشــاریم.

مدیریت و کارکنان این آزمایشگاه با توان علمی بالا و کوشش ویژه آماده پاسخ گویی به نیاز صنعت کشور در این زمینه بوده و علاوه بر تایید نمونه های مورد نظر اداره استاندارد تلاش ویژه ای در زمینه طراحی و تست دریچه های جدید می نمایند.
این آزمایشگاه آماده همکاری با کلیه مجامع علمی و تحقیقاتی ، شرکت ها و کارفرمایان گرامی در خصوص تست و کالیبراسیون انواع ترمینالهای هوا می باشد.

تجهیزات اندازه گیری


1 – دستگاه اندازه گیری و آنالیز صوت Extech 407789 Real Time Octave Band Analyzer
2 – دستگاه دبی سنج مخصوص بالانس ( Testing, adjusting and Balancing ) سیستمهای تهویه مطبوع با قابلیت اندازه گیری خودکار فشار بارومتریک TSI AccuBalance 8073 Air Capture Hood
3 – دستگاه اندازه گیری دبی، سرعت ، فشار و دمای جریان هوا

بخشهای مختلف آزمایشگاه آیرودینامیک مؤسسه فنی شاهرخی

Shahhrokhi-institute-Lab-1

کالیبراسیون اکچواتورهای باکس های حجم هوای متغیر (VAV BOX)
با نرم افزارهای BELIMO PC TOOL
و TAC SCHNEIDER WORK PLACE

کوره تست دمپرهای آتش و دود
بر مبنای استانداردهای بین المللی
UL555 و ISO 21925-1 و BS EN 1366

باند شبیه سازی موج انفجار برای دمپر و دریچه های ضد انفجار
تحت استاندارد های 04 – ASTM F 2912-11 ، ASTM F1642 و
GSA TS01-2003

اندازه گیری سرعت، دبی و افت فشار
ترمینال های توزیع هوا

باندهای استاندارد جهت تست طول پرتاب و افت فشار
ترمینالهای توزیع هوا براساس استانداردهای ملی ISIRI 7693 و
ISIRI 7695 و استانداردهای بین المللی ISO 5219 و ISO 5221

تست نشتی دمپرها
بر اساس استانداردهای AMCA 511-10  و 500 D

بالانس سیستم های تهویه مطبوع توسط دستگاه
Air Capture Hood (Accubalance)

تماس بگیرید