اندازه گیری و آنالیز صوت

در آزمایشــگاه صــوت موسســه فنــی شــاهرخی مقادیــر Insertion loss و افــت فشــار در صداگیــر هــای داکتــی قابــل انــدازه گیــری اســت. در ایــن آزمایشــگاه مــی تــوان میــزان صــوت و افــت فشــار تولیـد شـده در تجهیـزات تهویـه مطبـوع را نیـز انـدازه گیـری نمـود.
در اتـاق واخنشـی ، فشـار صـوت بـا اسـتفاده از میکروفنهـای شـرکت TECH BSWA کـه روی یـک پایـه گـردان نصـب شـده، انـدازه گیـری مـی شـود. اتـاق واخنشـی الزامـات اسـتاندارد 7235 ISO را بـرآورده مـی کنـد. در اتـاق کنتـرل ، کلیـه انـدازه گیـری هـا و تمامـی توابـع بـا اسـتفاده از نـرم افـزار Lab-VA کنتـرل مـی شـوند.

اتاق تولید صوت

ازمایشــگاه دارای یــک سیســتم بســته بیــن اتــاق تولیــد صــوت و اتــاق واخنشــی اســت کــه توســط کانــال انــدازه گیــری بــه هــم متصـل شـده انـد و نمونـه تحـت تسـت نیـز در ان قـرار دارد. حداکثـر ابعــاد دهانــه 2m*1m میباشــد. در اتــاق تولیــد صــوت ، یــک بلندگـو وجـود دارد کـه توسـط یـک آمپلـی فایـر بـا خروجـی 400W تغذیـه مـی شـوند. ایـن بلندگوهـا ”noise pink ”طیف-پهـن تولیـد میکننــد و فشــار صوتــی اتــاق صــوت بــه 110dba مــی رســد. ایــن فشـار صوتـی در داخـل داکـت بـه صـورت مـوج صوتـی صـاف (Flat ) بــه ســمت داخــل اتــاق واخنشــی حرکــت کــرده و بــا اســتفاده از میکروفـن هـای قـرار گرفتـه در روی بـوم انـدازه گیـری مـی شـود.

اتاق واخنشی

اتــاق واخنشــی دارای حجمــی حــدود 250 متــر مکعــب مــی باشــد. اتـاق واخنشـی الزامـات اسـتاندارد 7235 ISO را بـرای انـدازه گیـری تـوان صـوت در محـدوده 10000Hz-100Hz دارد. IL از 50Hz قابـل انـدازه گیـری اسـت.

تماس بگیرید