اتاقک شبیه سازی الگوی جریان هوا

الگوي جريان (Pattern Air)
یکــی از مهــم تریــن پارامترهــای انتخــاب دیفیوزرهــا مناســب بــرای یــک فضــا، الگــوی جریــان هــوای خروجــی از آن اســت. دیفیوزرهـای مختلـف دارای الگوهـاي جريـان متفاوتــی هســتند. نحــوه طراحــي اتــاق و محــل هــاي نصــب، نــوع الگــوي جريــان ديفيوزرهـا را تعييـن مـي كنـد. از انجاییکـه هـوای خروجـی از دیفیوزرهـا قابـل مشـاهده نیســت، از مــواد آشــکار ســاز ماننــد دود بــرای نمایــش الگــوی جریــان هــوا اســتفاده میشــود.
 
اتاقک شبیه سازی
موسسـه فنـی شـاهرخی بـرای شـبیه سـازی الگــوی جریــان هــوای محصــولات تولیــدی خـود اقـدام بـه احـداث اتاقـک شـبیه سـازی الگــوی جریــان هــوای در محــل آزمایشــگاه ایــن شــرکت نمــوده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه دیفیوزرهــای مــورد اســتفاده در سیســتم هــای تهویــه مطبــوع متناســب بــا نـوع کاربـری خـود در محـل هـای مختلفـی از یـک اتـاق نصـب مـی شـوند، بنابرایـن طراحـی اتاقـک شـبیه سـازی بـه گونـه ای اسـت تـا دیفیوزهــا در موقعیــت واقعــی خــود قــرار گرفتــه و بــا ایجــاد یــک سیســتم گــردش هـوا و اسـتفاده از یـک دسـتگاه تولیـد دود، نحـوه توزیـع هـوا توسـط تمامـی دیفیوزرهـا را شــبیه ســازی نمــود.
تماس بگیرید